Quick Search

 (Click on Entrez ID to view Gene Page.) 2 hit(s)
RankEntrez IDHuman Entrez IDSymbolFull Name Alias
1 100551506 Unknown TNFSF12 tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 12 TNFSF12-TNFSF13
2 100551507 Unknown TNFSF13 tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 13 TNFSF12-TNFSF13
21