Quick Search

 (Click on Entrez ID to view Gene Page.) 2 hit(s)
RankEntrez IDHuman Entrez IDSymbolFull Name Alias
1 702844 8190 MIA melanoma inhibitory activity N.A.
2 704405 375056 MIA3 melanoma inhibitory activity family, member 3 N.A.
21