Quick Search

 (Click on Entrez ID to view Gene Page.) 3 hit(s)
RankEntrez IDHuman Entrez IDSymbolFull Name Alias
1 719793 Unknown KLK10 kallikrein-related peptidase 10 N.A.
2 719456 55554 KLK15 kallikrein-related peptidase 15 N.A.
3 719517 5655 LOC719517 transmembrane protease serine 9-like KLK12
31