Quick Search

 (Click on Entrez ID to view Gene Page.) 2 hit(s)
RankEntrez IDHuman Entrez IDSymbolFull Name Alias
1 712201 2218 FCMD fukutin FKTN
2 716201 Unknown FCMD fukutin-like N.A.
21