Quick Search

 (Click on Entrez ID to view Gene Page.) 2 hit(s)
RankEntrez IDHuman Entrez IDSymbolFull Name Alias
1 574132 2006 ELN elastin N.A.
2 696372 5649 RELN reelin N.A.
21