Quick Search

 (Click on Entrez ID to view Gene Page.) 4 hit(s)
RankEntrez IDHuman Entrez IDSymbolFull Name Alias
1 711204 Unknown ELA2A chymotrypsin-like elastase family member 2A-like N.A.
2 711446 Unknown ELA2A chymotrypsin-like elastase family member 2A-like N.A.
3 694691 63036 ELA2B chymotrypsin-like elastase family member 2B-like N.A.
4 721134 Unknown ELANE elastase, neutrophil expressed ELA2
41