Quick Search

 (Click on Entrez ID to view Gene Page.) 2 hit(s)
RankEntrez IDHuman Entrez IDSymbolFull Name Alias
1 574236 23436 CELA3B chymotrypsin-like elastase family, member 3B ELA1 ELA3B
2 695507 1990 LOC695507 chymotrypsin-like elastase family member 1-like CELA1
21