Quick Search

 (Click on Entrez ID to view Gene Page.) 2 hit(s)
RankEntrez IDHuman Entrez IDSymbolFull Name Alias
1 717562 1443 CSH-2 chorionic somatomammotropin hormone 2 N.A.
2 735307 1443 LOC735307 chorionic somatomammotropin-1 N.A.
21