Quick Search

 (Click on Entrez ID to view Gene Page.) 2 hit(s)
RankEntrez IDHuman Entrez IDSymbolFull Name Alias
1 718319 344 APOC2 apolipoprotein C-II APOC4 APOC4
2 100499578 Unknown APOC2 apolipoprotein C-II N.A.
21