Quick Search

 (Click on Entrez ID to view Gene Page.) 13 hit(s)
RankEntrez IDHuman Entrez IDSymbolFull Name Alias
1 702937 338 APOB apolipoprotein B (including Ag(x) antigen) N.A.
2 705950 55911 APOBR apolipoprotein B receptor APOB48R APOB48R
3 715554 339 APOBEC1 apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide 1 N.A.
4 719677 10930 APOBEC2 apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 2 N.A.
5 714993 403314 APOBEC4 apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 4 (putative) N.A.
6 721030 200315 APOBEC3A apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 3A N.A.
7 100628312 Unknown APOBEC3B apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 3B N.A.
8 705870 27350 APOBEC3C apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 3C N.A.
9 705996 140564 APOBEC3D apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 3D N.A.
10 723812 200316 APOBEC3F apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 3F N.A.
11 574398 60489 APOBEC3G apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 3G N.A.
12 723811 164668 APOBEC3H apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 3H APOBEC3A
13 100628311 Unknown APOBEC3DE apolipoprotein B mRNA editing enzyme catalytic polypeptide-like 3DE N.A.
131