Quick Search

 (Click on Entrez ID to view Gene Page.) 2 hit(s)
RankEntrez IDHuman Entrez IDSymbolFull Name Alias
1 696969 335 APOA1 apolipoprotein A-I N.A.
2 718532 128240 LOC718532 apolipoprotein A-I-binding protein-like APOA1BP
21